วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2553

เวทีรับฟัง-ประชาพิจารณ์ ด้านสุขภาพ บอกเสี่ยงตายหมู่ นอกประเด็นขอเชิญประชาชนเข้าร่วมเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงรายการ โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ

คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับปรุงรายการ "โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ"

สิ่งที่คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อการปรับปรุงรายการโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพนำเสนอในเว็บไซต์นี้ทั้งหมด (ยกเว้น รายชื่อคณะอนุกรรมการฯ และกฎกติกาการเข้าประชุม) เช่น ร่าง 19 ประเภท โครงการหรือกิจการ รุนแรงวิธีการประเมินความรุนแรง ข้อเสนอปรับแก้ร่าง 19 ประเภท โดยผู้ใดก็ตาม ฯลฯ ไม่ใช่ข้อสรุปสุดท้าย ขอเชิญทุกท่านให้ความคิดเห็นต่อทุกประเด็นได้โดยเสรี แต่หากให้ข้อคิดเห็นนั้นๆ มีเหตุผลและเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) ได้ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

26 มี.ค. 53 วันนี้ผมมีโอกาส ไปร่วมประชุมด้วย เข้าไป ร่วม 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 1 โรงไฟฟ้า และ นิวเคลียร์ กลุ่ม 2 เรื่อง ปิโตรเคมี - นิคมอุตฯ ภาพของการประชุม ก้อเป็นแบบทั่วไป ที่มีประชาชนที่อยากพูด แต่ไม่ค่อยได้รับความใส่ใจ เวทีถกกัน จึงเป็นของ ภาครัฐ-คณาจารย์-กลุ่มอุตสาหกรรม ที่พูดแล้วก้อจดบันทึกกันไว้ สุดท้ายก้อจะออกมาบอกว่า นี่ไงคุยกันมาแล้ว ไปมาทั่วประเทศ มาจากผู้คนหลายภาคส่วน

ผมเข้าไป ร่วมกลุ่ม 2 ห้องราชเทวี 1 - ประธานฯในที่ประชุม แจ้งว่าเรื่องที่ผมจะนำเสนอไม่ใช่ประเด็นที่จะรับฟัง

พอถึง ช่วงข้อเสนอทั่วไป - ผมเอาเรื่องที่จะพูด ไปถามไถ่ ประธานฯในที่ประชุม ปรากฎว่า แจ้งว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประเด็นที่จะรับฟัง ผมก้อเฉย รอจนหลายๆท่านนำเสนอกันไป แล้วสุดท้ายไม่มีใคร ผมก้ออกไปบ้าง

ประเด็นแรก - เรื่องงานทดสอบระบบ ของโรงงาน ซึ่งผมมองว่าเป็นกิจกรรมที่จะส่งผลกระทบรุนแรง เนื่องจากท่อต่างๆ ระบบต่างๆ ยังไม่ครบสมบูรณ์ โอกาสการรั่วไหลสูง และเหตระเบิดบ่อยๆ ก้อเกิดในขณะ ทดสอบระบบ เช่นโรงไฟฟ้าก๊าซ ในอเมริกา

ก่อนประเด็นสอง - ผมถามว่า มีผู้ใดในห้องประชุมบ้าง ที่พักแถวมาบตาพุด ปรากฎว่า มีคนเดียว รวมผมด้วยอีก 1 นี่ล่ะครับ การประชุมรับฟังที่มี อานิสงมาจากปัญหามาบตาพุด แต่มีคนมาบตาพุด มา 1 (ผม) อีกคนนั้นอยู่บ้านฉาง จากคนที่นั่งประชุมรวมกันหลักร้อย

ประเด็นสอง - ผมชี้เรื่อง มีมากกว่า 3 โรงงาน ในมาบตาพุด ไม่ตอกเสาเข็มฐานราก ประธานฯบอกไม่รับฟังแต่จะพูดก้อพูด เพราะไม่เกี่ยวข้องให้ไปแจ้งที่อื่น ผมแจงว่า เป็นวิศวกรโยธา และการเลือกใช้ฐานรากโดยไม่ตอกเสาเข็มไม่ควรใช้กับโครงสร้างหลักของโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมก๊าซและสารเคมี แต่ถ้าเป็นโรงงานปลากระป๋อง อาคารสำนักงาน คงไม่มีออกมาโวยวาย มีการบอกประเด็นว่าดินรับได้ มีคนเถียงแทนเยอะ ผมบอกว่า มันอาจทรุดพังจนระเบิด เพราะบริเวณดังกล่าวมีคลังก๊าซขนาดใหญ่ การระเบิดต่อเนื่องแบบโดมิโน่ เพราะมีโรงงานอยู่จำนวนมาก ผมโดนตัดบทไม่ให้พูดหลายครั้งต่พยายามพูดไป ตามที่ดัรับรู้ข้อมูลมา แต่สุดท้ายก้อถูกบอกให้หยุด ... ผมเตรียมเอกสารไปหลายชุด แจ้งว่าใครต้องการให้มารับได้

!!! ... เรื่องเสี่ยงตายหมู่ ไม่รับฟัง เพราะฟัง ... เฉพาะเสี่ยงเรื่องสุขภาพ ?

ประชุมรับฟังครั้งที่ 6 อาจจะไม่ไป - จะส่งตรงประธาน คกก.4 ฝ่าย และสื่อมวลชนที่ให้ความสนใจเท่านั้น

ทบทวน.....การจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งได้ให้ องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบ ก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงรายการ โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพโดย คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับปรุงรายการ "โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ"

คณะกรรมการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติตามมาตรา 67 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (คณะกรรมการ 4 ฝ่าย)

โดย คณะอนุกรรมการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อปรับปรุงรายการ โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ”*

*“โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพหมายถึง โครงการหรือกิจกรรมขนาดใหญ่ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ หรือสุขภาพ จนไม่สามารถฟื้นฟูสภาพ หรือทดแทน หรือชดเชยได้อย่างเหมาะสมหรือต้องใช้เวลานานในการฟื้นฟูสภาพ

หากโครงการใดตรงกับความหมายข้างต้น จะต้องศึกษาและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ จัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน รวมทั้งได้ให้ องค์การอิสระให้ความเห็นประกอบ ก่อนมีการดำเนินการดังกล่าว

ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงรายการ โครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ

ครั้งที่ 1 วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2553 เชียงใหม่

ครั้งที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2553 ขอนแก่น

ครั้งที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 4 มีนาคม 2553 ชลบุรี

ครั้งที่ 4 วันศุกร์ที่ 12 มีนาคม 2553 นครศรีธรรมราช

ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 17 มีนาคม 2553 กรุงเทพมหานคร เลื่อนมาเป็น 26 มีนาคม 2553

กำหนดการ

เวลา 08.00 น. - 16.00 น. การเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการ (Technical Hearing)

และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากประชาชนทั่วไป (Public Hearing)

ครั้งที่ 6 วันศุกร์ที่ 2 เมษายน 2553 กรุงเทพมหานคร

กำหนดการ

เวลา 08.00 น. – 12.00 น. สรุปเนื้อหาการให้ความเห็นจาก 5 ครั้งแรก

เวลา 13.00 น. – 16.00 น. การปรึกษาหารือเพื่อหาข้อสรุปในภาพรวม ก่อนนำเสนอคณะกรรมการ 4 ฝ่าย เพื่อพิจารณา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น